Onze geloofsbelijdenis

De fundamentele waarheden uit Gods Woord die ons leven bepalen en onze werking vormgeven.

Onze geloofsbelijdenis Ga verder

God

 • Wij geloven dat God bestaat in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest en dat deze drie één zijn. God is zonder begin of einde, is Zelf niet geschapen maar de Schepper van alles.

Jezus

 • Wij geloven dat de Zoon mens is geworden in de persoon van Jezus Christus, geboren uit een maagd.
 • Wij geloven dat Jezus naar de aarde is gekomen om de door zonde verbroken relatie tussen God en mens te herstellen en dat Hij daarin de enige weg is.
 • Wij geloven dat Jezus in onze plaats een volmaakt zondeloos leven leefde, stierf aan het kruis en opstond uit de dood.
 • Wij geloven dat Jezus leeft en dat Hij naar de aarde zal terugkeren zoals Hij heeft beloofd.

De Heilige Geest

 • Wij geloven dat God door zijn Geest in de mens wil wonen. Deze inwoning stelt de mens in staat om geestelijke vrucht in karakter voort te brengen en geestelijk te groeien.
 • Wij geloven dat de Heilige Geest aan iedere gelovige alles wil geven wat nodig is om een voor God en mensen dienstbaar leven te leven.

De mens

 • Wij geloven dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld, als man en vrouw.
 • Wij geloven dat God van alle mensen houdt en dat Hij verlangt om met ieder mens een persoonlijke relatie te hebben.

De verbroken relatie tussen God en mens

 • Wij geloven dat wij mensen door zonde van nature afgescheiden leven en vervreemd zijn van God en daardoor zijn doel met ons leven missen.
 • Wij geloven dat de verbroken relatie tussen God en mensen van Gods kant uit genade hersteld is maar van onze kant alleen dan hersteld wordt als wij daar voor kiezen door te geloven in Jezus Christus en ons van zonden te bekeren.
 • Wij geloven dat we in water moeten gedoopt worden en met de kracht van de Heilige Geest gevuld moeten worden om het leven te kunnen leven zoals door God bedoeld.

Leven na dit leven

 • Wij geloven in het leven na de dood en dat wij de eeuwigheid zullen doorbrengen met God (hemel) of van God gescheiden (hel) afhankelijk van het al of niet aannemen van Christus tijdens ons leven op aarde.

De Bijbel

 • Wij geloven dat de Bijbel in de oorspronkelijke taal door God aan mensen werd ingegeven en dus onfeilbaar is, met het hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.

De kerk (gemeente)

 • Wij geloven dat de kerk het door God bedoelde instrument is op aarde waardoor Hij wil werken om zijn boodschap te brengen en mensen met God in contact te brengen, te herstellen, genezen en bevrijden.
 • We geloven dat iedere christen van deze kerk deel uitmaakt.
 • We geloven dat de kerk zich uitdrukt in plaatselijke gemeenschappen met door God aangesteld leiderschap.
 • We geloven dat het noodzakelijk is dat de kerk als plaatselijke gemeenschap samenkomt om God gezamenlijk te aanbidden, elkaar op te bouwen en de verbondenheid te beleven, gesterkt te worden door onderwijs en Jezus’ dood en opstanding regelmatig te herdenken.