Kom vrijmoedig tot God

27-01-2018
Christian Vey

Kom vrijmoedig tot God Ga verder

Kom vrijmoedig tot God

Doorheen gans de Bijbel roept de Heer ons toe: “Kom tot Mij! Ik wil tijd met je doorbrengen!” Op verschillende plaatsen in het Woord worden we dan ook aangemoedigd om God bestendig te zoeken, regelmatig voor Zijn troon te komen, gemeenschap met Hem te hebben en ons in Hem te verblijden. Al deze verzen drukken het verlangen van onze Vader in de hemel uit: Hij wil bij ons zijn. Hij wil met ons spreken, door ons geprezen worden, zich aan ons openbaren en ons meer en meer op Jezus doen lijken.

Jezus liet ons weten dat God kennen het echte leven is, het eeuwige leven:

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.”Johannes 17:3

Om ons dit leven te kunnen schenken, heeft Jezus de weg naar de Vader vrij gemaakt. Hij zelf is de weg naar de Vader geworden. Hij is het leven en als wij Hem als onze Heer en Verlosser hebben aangenomen, kunnen wij te allen tijde tot de Vader komen. Het voorhangsel is gescheurd. De deur is open, een deur die niet meer kan gesloten worden.

Strijd

Als wij dit in de praktijk willen brengen, stellen wij echter vaak vast dat wij strijd kennen van zodra wij eraan beginnen en Zijn aangezicht zoeken. Op minstens drie vlakken barst een strijd los: in ons denken, in onze gevoelens en vanuit de boze.

We worden geregeld lastiggevallen met gedachten die ons van de Heer weg trekken. We beginnen dan soms te denken dat wij toch niet zomaar tot de Heer kunnen komen, dat we eerst nog iets moeten doen. Soms dringen gedachten binnen die ons willen wijsmaken dat de Heer niet op ons zit te wachten of dat wij al zo lang niet meer bij de Heer waren en daarom nu zeker niet moeten afkomen.

Ook onze gevoelens doen het nodige om ons bij de Heer weg te houden. We voelen ons vaak onwaardig, onzeker, angstig en onrustig. Bij momenten schamen we ons zelfs en durven we gewoon niet tot de Heer komen zoals we zijn. En natuurlijk zit de vijand niet stil en doet hij zijn best om ons in deze gedachten en gevoelens gevangen te houden. Hij klaagt ons aan, probeert gedachten en gevoelens van veroordeling en verwerping in ons leven te brengen en jut ons vlees tegen ons op. Hij wil absoluut niet dat wij tijd met onze Vader in de hemel doorbrengen.

Een gevolg van deze dingen is vaak dat wij onszelf de grond in bidden. We beginnen allerlei negatieve dingen over onszelf te belijden omdat we ons zo voelen. Natuurlijk moeten wij komaf maken met zonde in ons leven en is het aangewezen om telkens weer tot belijdenis te komen als we de mist zijn ingegaan, maar dat is niet hetzelfde als een kwijnend en neerslachtig gebed. Daarnaast proberen we soms onze gevoelens te camoufleren door vrome gebeden te bidden die goed klinken maar niet uitdrukken wat werkelijk in ons omgaat. Of we proberen ons bij God aan te bevelen om ons geweten ervan te overtuigen dat we misschien toch in Gods nabijheid mogen komen.

Geregeld maken wij dan ook de denkfout dat voorbede hetzelfde is als gebed en rammelen we dan gewoon ons lijstje af “om toch tenminste een beetje gebeden te hebben”. Voorbede is van groot belang en een essentieel deel van ons leven, maar het is niet hetzelfde als bij de Heer te zijn, Hem te loven, Hem lief te hebben en door Hem geliefd en gezegend te worden. We kunnen ons er niet vanaf maken door onze gebedslijst af te rammelen. Voorbede betekent in de bres te staan voor iets of iemand. Gods aangezicht te zoeken betekent gemeenschap te hebben met de Heer. In ons huwelijk is het niet anders. We kunnen veel voor onze echtgenot(e) doen, maar het belangrijkste is om tijd met elkaar door te brengen. Anders groeien we uit elkaar.

God wil iets anders

Een stuk ontmoedigd door deze strijd denken wij dan soms dat dit gewoon de manier is waarop het altijd zal zijn. Maar God wil iets anders. God wil dat wij vrijmoedig tot Hem komen, zonder schaamte, veroordeling, aarzeling en aanklagende gedachten en gevoelens. Laat ons een aantal verzen lezen die duidelijk maken dat wij werkelijk vrijmoedig tot de Heer mogen komen.

In Hebreeën 4:14-15 lezen wij dat Jezus onze Hogepriester is. Hij heeft Zijn eigen leven en bloed geofferd om de weg voor ons vrij te maken. En Hij voelt met ons mee en kent al onze zwakheden en verzoekingen. En net omdat Hij, zonder zelf te zondigen, voor onze zonden is gestorven en precies weet wat in ons omgaat, mogen wij volgens de schrijver van de Hebreeënbrief nu vrijmoedig tot God komen. Vers 16:

“Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade.”Hebreeën 4:16

Volgens de schrijver is het dus het logische gevolg van Jezus’ offer dat wij vrijmoedig tot God komen. Het is Gods verlangen dat wij zo komen. Hij roept ons toe: “Als je tot Mij komt, kom dan vrijmoedig! Mijn Zoon Jezus heeft alles gedaan voor jou en Hij weet wat in je omgaat. De weg is vrij. Kom gewoon.”

In Hebreeën 10 onderstreept de schrijver dit opnieuw, in nog duidelijkere taal. Hij zegt:

“Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus … laten wij toetreden …, in volle verzekerdheid des geloofs …”Hebreeën 10:19,22

Laten wij toetreden! Dit wil ik ook jou toeroepen: ga naar de Heer. In volle vrijmoedigheid en in volle verzekerdheid des geloofs. Of, zoals een andere vertaling zegt: “In het volle vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen.” Niet op basis van wat wij gedaan hebben of wat we ooit zullen doen, maar op basis van het bloed van Jezus. Zijn bloed schenkt ons volle vrijmoedigheid en volle verzekerdheid. Niet een beetje, niet af en toe, maar te allen tijde volle vrijmoedigheid en volle verzekerdheid.

Soms, als mijn zoon chocolade wil eten, komt hij schuchter en met een bijna niet verstaanbare fluisterstem naar mij en begint hij als volgt: “Papa, ik weet dat het wellicht neen zal zijn, maar mag ik wat chocolade.” Het woord chocolade spreekt hij zo onduidelijk uit dat ik drie keer moet vragen wat hij wil alvorens ik het begrijp. Hij is 4 jaar oud, maar wij gedragen ons als volwassenen ook vaak zo, maar dan naar onze Vader in de hemel toe. We verstoppen ons, durven moeilijk rechtuit te spreken en hebben vaak helemaal geen vrijmoedigheid. Maar de Heer vindt dat helemaal niet leuk. Hij wil evenmin als ik bij mijn zoon dat wij verstoppertje spelen en niet durven te spreken. Als je chocolade wil hebben, mag je dit vrijmoedig zeggen. De Heer zal dan ook vrijmoedig neen zeggen als het niet goed voor je zou zijn :-)

Ook Paulus schreef over onze vrijmoedigheid:

“In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem.”Efeziërs 3:12

Ik hou van de manier waarop Paulus schrijft. Hij is direct en laat geen twijfels bestaan. Wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang, en dit met vertrouwen door ons geloof in Jezus. God heeft dus al lang beslist dat wij vrijmoedig mogen komen. Het is een van de voornaamste redenen waarom Jezus voor ons stierf: opdat wij terug in Zijn nabijheid zouden kunnen leven, vrijmoedig.

En in de Hebreeënbrief worden wij opgeroepen om deze vrijmoedigheid niet naast ons neer te leggen, maar om ze juist te benutten. Lees het zelf:

“Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten.”Hebreeën 10:35

Wat een fantastische Vader in de hemel! Hij zorgt er eerst zelf voor dat wij vrijmoedig tot Hem mogen komen en dan belooft Hij ons ook nog dat Hij ons ervoor zal belonen als wij deze vrijmoedigheid benutten. Dit is alsof ik jou een auto cadeau zou doen en je dan ook nog zou belonen als je er veel mee rijdt. O, ik hou van onze Vader. Wat een gulle gever, wat een prachtige God!

Als wij leren vrijmoedig tot God te komen, zal ook ons spreken en handelen in Zijn naam door vrijmoedigheid gekenmerkt worden. We lezen in Handelingen meerdere keren van de grote vrijmoedigheid die de discipelen hadden. Deze was zo uitgesproken sterk aanwezig dat er staat dat de mensen hun vrijmoedigheid opmerkten. Volgens Handelingen verkondigde ook Paulus het evangelie in alle vrijmoedigheid. En hij schreef in zijn brieven onder andere dat wij vrijmoedig mogen optreden wegens de hoop die wij hebben.

We zien dus dat vrijmoedigheid echt Gods wil is. In de eerste plaats vrijmoedigheid naar Hem toe, maar dan zeker ook in onze wandel met Hem, tijdens het bidden met mensen, tijdens de verkondiging van het evangelie, enz.

Wat is vrijmoedigheid dan?

Het woord vrijmoedigheid bestaat uit het woord vrij en moedig. Hieronder een opsomming van de betekenis van de woorden vrij en moedig in het woord vrijmoedigheid:

VRIJ:

… vrij van schuld, vrij van schaamte, vrij van veroordeling
… vrij van wat anderen over ons denken (zonder aanstoot te geven)
… ongehinderd, ongeremd, ongedwongen, onbevangen
… ongekunsteld, waarachtig, echt, zonder masker
… spontaan, openhartig
… bewegingsruimte hebben

MOEDIG:

… vol goede moed en vertrouwen
… onverschrokken
… onbevreesd, geen slechte dingen verwachten
… weten wie men in Jezus is
… vol vertrouwen in Jezus

Wat een rijk woord! En wat een voorrecht dat wij zo tot de Heer mogen naderen! Wil dit zeggen dat wij losbandig, onbeheerst en zonder respect in Gods troonzaal mogen komen? Neen, natuurlijk niet! Losbandigheid en een gebrek aan eerbied voor de Heer zijn werken van het vlees, niet van de Geest.

Hoe kan ik vrijmoedig(er) worden?

Nu wij weten dat wij vrijmoedig tot God mogen komen, stelt zich natuurlijk de vraag hoe wij vrijmoedig(er) kunnen worden. Ik denk dat wij in de eerste plaats een openbaring nodig hebben aangaande onze vrijmoedigheid, die wij volgens Paulus bezitten. We hebben ze, maar we moeten ze zien, erkennen en erin beginnen te leven. Dit heeft dan ook veel te maken met een verandering van denken.

Daarnaast ben ik overtuigd dat wij alsmaar vrijmoediger zullen worden, als we de volgende dingen ter harte zullen nemen:

Geef je zelfgerechtigheid op

Het volk Israël heeft een grote fout gemaakt. Paulus laat ons weten wat deze was:

“Onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.”Romeinen 10:3

De Israëlieten probeerden hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Ze dachten dat ze het konden verdienen en dat de gerechtigheid door de wet kwam. Maar door dit te doen, hebben ze zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. De gerechtigheid van God is een gerechtigheid uit genade, ontvangen door geloof, zonder werken. Gods gerechtigheid wordt ons om niet geschonken:

“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”Romeinen 3:23-24

Als je vrijmoedig wil worden, moet je stoppen te proberen je gerechtigheid te verdienen. Wie het wil verdienen, komt niet in aanmerking. Onderwerp je dus aan Gods gerechtigheid, die je uitsluitend uit genade door geloof kunt ontvangen, en je zult een vrijmoedig mens worden. Want dan gaat het niet meer om jou, om wat jij kunt en om hoeveel jij hebt gepresteerd… maar om Jezus en Zijn volmaakt werk aan het kruis. Zelfgerechtigheid sluit vrijmoedigheid uit omdat wij nooit 100% zullen kunnen leven zoals God het wil. Gods gerechtigheid echter, waartoe wij in Jezus gemaakt werden en die ons om niet geschonken werd, maakt vrijmoedigheid voor de volle 100% mogelijk, omdat het dan niet langer wij zijn die het volbrengen, maar Jezus die het reeds voor ons volbracht heeft. Halleluja!

Stop met te willen betalen wat reeds kwijtgescholden werd

Maar je moet niet slechts ophouden te proberen Gods liefde en aanvaarding te verdienen, je moet er ook mee stoppen, telkens weer te willen betalen voor iets wat reeds kwijtgescholden werd als je vrijmoediger wil worden. Lees wat Paulus erover schreef:

“Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold.”Kolossenzen 2:13

Vroeger was je een schuldenaar en God de schuldeiser. Maar je schulden werden kwijtgescholden door Jezus zelf. Je staat bij God niet meer in het rood. Er staat zelfs geen zwarte nul. Jezus staat daar, in al Zijn volmaaktheid. En jij bent in Hem. Halleluja!

Stop dus te betalen voor iets wat reeds betaald werd. Een rekening die vereffend werd moet niet opnieuw betaald worden.

Ontdek wie je in Jezus bent

Er is weinig wat ons zo vrijmoedig maakt als een openbaring over wie we in Jezus zijn. Denk alleen aan het feit dat je een kind van God en een medeerfgenaam van Christus bent. Niemand kan zomaar naar de koning komen, maar zijn eigen kinderen wel. Je hebt toegang als zoon en dochter. En Hij neemt je graag op Zijn schoot en sluit je liefdevol in Zijn armen. En als erfgenaam moet je ook niet meer bedelen, maar “mag je al je wensen aan Hem bekend maken,” aldus Paulus. En Johannes voegt eraan toe dat dit juist een deel van onze vrijmoedigheid is: dat Hij ons verhoort als wij iets naar Zijn wil bidden.

Ontdek dus wie je in Jezus bent en je zult vol vreugde zingen en dansen voor je Heer!

Ken en geloof Gods liefde

1 Johannes 4:16-18 is een fascinerende passage in de Bijbel. Gans het hoofdstuk is een prachtige uiteenzetting van de Apostel der liefde. Laat ons lezen wat Johannes schrijft:

“En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden [komt de liefde tot haar doel], dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde [in hem heeft de liefde haar doel nog niet bereikt].”1 Johannes 4:16-18

Volgens Johannes kunnen wij Gods liefde kennen en mogen wij deze liefde geloven. En als we dit doen, zal de liefde Gods haar werk in ons doen. Ze zal alle angst uitdrijven en ze zal ons vrijmoedigheid schenken op de dag des oordeels. Stel je dat eens voor! Het doel van de liefde is onder andere dat wij bevrijd van angst leven en zelfs op de dag waarop wij voor de Heer zullen staan, vrijmoedigheid zullen hebben.

Als je Jezus niet verwerpt, kom je niet in het oordeel waarin de ongelovigen komen. Zij zullen veroordeeld woorden. Wij echter zullen slechts beoordeeld worden. De Heer zal al onze werken en al onze vrucht bekijken en zal ons overeenkomstig onze werken en vrucht belonen. Daarbij gaat het niet om onze behoudenis, want die heeft niets met onze werken te maken. Het gaat om het loon dat de Heer ons wil geven voor alles wat we sinds onze wedergeboorte gedaan hebben. En zelfs op die dag, als we niets meer kunnen veranderen of doen en de Heer van aangezicht tot aangezicht zullen zien, zullen wij volgens Johannes vrijmoedigheid hebben. Dit is het doel van de liefde van de Vader! Bijna ongelofelijk!

Als je deze liefde kent en gelooft, erin geworteld en gegrond wordt, zal je vrijmoedigheid hier op aarde exponentieel toenemen, zal je angst verdwijnen en zal je beginnen uit te zien naar de dag waarop je de Heer van aangezicht tot aangezicht zult zien. Laat de liefde dus tot haar doel komen in jou!

Sluit de deuren voor de vijand

Wij allen maken fouten. Iedereen van ons zondigt en maakt foute keuzes. We hebben nog een vlees en leven in een duistere wereld vol verleiding. Desondanks is er geen veroordeling voor ons. Het bloed van Jezus heeft voor al deze dingen gevloeid en we mogen steeds bij de Vader komen en alles voor hem belijden. Onze vrijmoedigheid hangt niet vast aan een perfecte wandel, maar aan een perfecte Jezus.

Maar, bewust aan zonde vast te houden of zonde te rechtvaardigen door een liberale theologie, is uiterst gevaarlijk. Wie aan zonde vasthoudt, zaait op zijn vlees. En wie op zijn vlees zaait, zal verderf van het vlees oogsten, in welke vorm dan ook. En bovendien openen wij zo een deur voor de vijand als wij zonde goedkeuren of eraan vasthouden. Dan kan hij onder andere onze vrijmoedigheid stelen en ons binden op bepaalde gebieden van ons leven. En in het ergste geval zou het kunnen gebeuren dat wij de Heer op een dag zullen loslaten.

Stop ermee je zonde goed te praten en eraan vast te houden, als je dit doet. Roep tot de Heer en belijdt je zonden. En als je het niet alleen kunt, mag je een broer of een zus aanspreken om je zonden aan hem of haar te belijden. Zo wordt je vrij en zal je vrijmoedigheid terugkomen.

Je hebt te allen tijde vrije toegang tot de Vader, maar het grote probleem is dat je er niet meer aan toe zult geraken God te vinden, als je er bewust aan vasthoudt. Sluit dus alle deuren voor de vijand en weet dat de Heer je graag en met open armen ontvangt. Hij wil je niet veroordelen maar je oprichten en door Zijn Geest in staat stellen, de zonde te overwinnen.

Breng het in de praktijk

Ten slotte nog dit: oefen je erin vrijmoedig tot God te komen. Wees vastberaden en doe het gewoon. Je moet niet wachten tot een engel met een uitnodiging van de Heer verschijnt. Jezus is de uitnodiging. Jezus is de deur, de weg en je gerechtigheid. Kom gewoon en weiger om je door gedachten, gevoelens of leugens van de duivel te laten tegenhouden.

En ook hier geldt, wat altijd van toepassing is: “de Heer bewerkt in ons het willen en het volbrengen.” Vraag Hem dus gewoon om het verlangen en de honger in je te leggen om Hem te zoeken, in alle vrijmoedigheid en vrijheid. Vraag Hem om je door Zijn Geest een verse openbaring te schenken over de vrijmoedigheid en de toegang die je bezit. Hij zal dit graag doen.

Vrijmoedigheid

Zonder angst en zonder schaamte. Zonder masker. Onbevangen. Ongehinderd en ongeremd. Vol vertrouwen en met de volle zekerheid dat Hij je zal ontvangen. Dat is vrijmoedigheid. En dat is Gods wil voor jou.

Geef deze vrijmoedigheid dan ook niet prijs, want ze heeft een ruime vergelding te wachten.

Amen.

P.S.: luister zeker eens naar dit prachtige lied. Het spreekt van onze vrijmoedigheid in Jezus:


Christian Vey

Chris is getrouwd en heeft twee kinderen, Amilia en Nathan. Hij werkt voltijds voor de kerk en heeft een grote passie voor het Woord van God en de werking van de Heilige Geest. Chris komt oorspronkelijk uit Duitsland en is een grote fan van Bayern München. Hij kan genieten van een lekker etentje en een goede film. In Ichthus is Chris actief als dominee, oudste en bestuurslid.