Hij wacht op jou

07-09-2017
Christian Vey

Hij wacht op jou Ga verder

Hij wacht op jou

Mijn vrouw en ik hadden twee jaren verkering voordat wij trouwden. Omdat zij hier in België woonde en ik in het zuiden van Duitsland, zagen wij elkaar slechts om de vier à zes weken. De dagen die wij tezamen doorbrachten, leken voorbij te zijn voordat ze begonnen waren en de weken ertussen leken oneindig lang te duren.

Al wat wij konden doen was wachten. Wachten tot we elkaar terugzagen. En bij momenten was het bijna niet uit te houden. Er moest een einde komen aan die sporadische ontmoetingen en zo trouwden wij twee jaren na het begin van onze verkering. Maar ook later hebben wij veel moeten wachten. Al de uren in de wachtkamers bij tientallen artsen, audiologen en specialisten, het leek vaak een eeuwigheid te duren. Een keer moesten wij naar Brugge voor een MR-scan. Onze dochter zou haar hoor-implantaten krijgen, daarvoor was een voorafgaande scan nodig. We moesten er heel vroeg in de ochtend zijn. Het was laat in de namiddag tegen dat Amilia uiteindelijk haar scan kreeg, maar ze mocht gans die tijd niets eten. Pas na 18u kreeg zij dan voor het eerst een flesje, ruim tien uren nadat we aangekomen waren. Ze was nog geen 9 maanden oud.

Iedereen kent zulke momenten. Wachten op een trein met vertraging. Wachten op een testresultaat of een belangrijke beslissing. Soms kan het een kwelling zijn, zeker als we geen geduld hebben.

Hij wacht al zo lang

Maar laat ons eerlijk zijn: wij hoeven meestal slechts voor een kort moment te wachten. Zoveel dingen in ons leven zijn ogenblikkelijk of binnen de kortste keren beschikbaar. De Heilige Geest echter wacht al sinds onze geboorte op ons. Van geduld gesproken. Het is niet toevallig dat geduld een vrucht van de Geest is.

Wat een geduld moet de Heilige Geest toch met ons hebben! Onvoorstelbaar en bijna beschamend. Maar waar wacht Hij precies op? Hij wacht erop dat wij beginnen met Hem te leven zoals de Vader het bedoeld en Jezus het beloofd heeft. Hij wil af van die sporadische ontmoetingen om de zeven dagen op zondag. Hij wil uit de wachtzaal van ons leven komen en doen waar Hij naar verlangt: Hij wil elk moment van ons leven onze intiemste vriend, leidsman, helper, vertrooster, bijstand, kracht, bron van inspiratie, leraar… en zoveel meer zijn. Hij wil dat wij Hem leren kennen en vertrouwd raken met Hem, dat wij gemeenschap met Hem hebben en dat wij leren ons door Hem te laten leiden.

Van thuis weggelopen

Feitelijk is het zo dat God met ons wil omgaan als een vader en een moeder in een gezin. De Bijbel zegt dat wij “huisgenoten Gods” geworden zijn. Maar jammer genoeg gaat het in een gezin soms mis. Denk maar aan de tieners overal in de wereld die van thuis weglopen. Hartverscheurend is dat. Soms gebeurt het omdat de situatie thuis ondraaglijk is geworden, maar vaak is het zo dat iets in de wereld die tiener van thuis wegtrekt. Soms gebeurt dit zelfs bij jonge kinderen.

Hoe erg is dit niet voor een moeder die haar kind negen maanden heeft gedragen, die het gebaard heeft en gevoed en opgevoed heeft! Haar hart breekt als ze haar kind niet meer kan zien.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest, die volgens de Bijbel kan bedroefd worden, pijn heeft over het feit dat in ons geestelijk leven vaak hetzelfde gebeurt. Vele christenen lopen van Hem weg alhoewel zij toch door Hem wederom geboren werden. Hij heeft ons vernieuwd, ons een nieuwe natuur geschonken en werd als onderpand in ons hart gegeven. Lees het zelf:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.”Johannes 3:5-6
“God heeft ons vernieuwd door de Heilige Geest.”Titus 3:5
“Hij heeft zijn stempel op ons gezet door ons zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen. God is het die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.”2 Korintiërs 1:22, 5:5

Paulus zegt in Galaten 5:25 verder dat wij “door de Geest leven.” Ondanks deze feiten en Zijn verlangen om ons op te voeden, te leiden en gemeenschap met ons te hebben, worden velen door “van alles en nog wat” van Hem weggetrokken en krijgen zij te horen dat de Geest niet te veel aandacht mag krijgen. Natuurlijk is het niet zo dat wij letterlijk van Gods huisgezin weglopen (een vergelijking gaat zelden oneindig op), maar laat ons eerlijk zijn: veel christenen leven als geestelijke wezen. Alhoewel zij door de Geest geboren werden, door Hem leven en Hem als onderpand in hun harten ontvangen hebben, Hij hun leidsman en helper wil zijn, leven zij vaak zo alsof Hij helemaal geen deel van hun leven uitmaakt, terwijl Hij er altijd is… en wacht.

De Helper in Jezus’ plaats

Dit doet de Heilige Geest pijn, het bedroeft Hem, net zoals een moeder die haar kind niet mag zien. Hij wil toch zo graag degene zijn die gemeenschap met ons heeft, die ons alles in het Woord openbaart, degene die tot ons spreekt, die ons troost, die ons kracht geeft, die door Zijn gaven door ons heen tot zegen is voor anderen, die door ons spreken en handelen mensen overtuigt, die ons de Vader toont, en zo veel meer. Hij wil onze vriend zijn en met ons wandelen, zoals Jezus met Zijn discipelen.

Luister nu naar wat Jezus naar het einde toe tegen Zijn discipelen zei:

“Het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.”Johannes 16:7

Wat? Het is beter dat Jezus terug naar de Vader gaat? Dat zullen de discipelen wel gedacht hebben. Hij was hun leraar, hun hulp, hun meester, hun beste vriend. Degene die hen onderwees, die hen de Vader toonde en grote wonderen onder hen deed. Waarom zou het goed zijn dat Hij weg gaat? Omdat anders de Geest niet zou kunnen komen door wie God in zijn volheid gemeenschap met ons wil hebben!

Het is altijd al Gods bedoeling geweest dat de Heilige Geest met ons leeft zoals Jezus met zijn discipelen geleefd heeft. Maar dan niet slechts op één plaats op aarde, maar in het hart en leven van ieder christen, overal in de wereld. En niet van buitenaf, maar van binnenuit. Zoals Jezus gezegd had: “Ik laat jullie niet als wezen achter.” (Johannes 14:18)

En Jezus wil dat je de Geest leert kennen. Hoe kun je Hem anders verstaan als Hij spreekt? Jezus wil dat je je door de Geest laat vullen en leiden. Hoe kun je anders vrucht voortbrengen die blijft en hoe kunnen Zijn gaven anders in je leven werkzaam zijn? Jezus wil dat je de Heilige Geest alle ruimte geeft in je leven. Hoe kunnen Zijn licht en liefde je anders veranderen, herstellen, genezen en bevrijden? Zonder de Geest kunnen wij geen geestelijke vooruitgang boeken. Hoe belangrijk structuren, methodes, richtlijnen, plannen en organisaties ook zijn, als we de Geest buitensluiten, onderscheiden we ons maar weinig van een liefdadigheidsorganisatie of een vriendenclub. Zoals Reinhard Bonnke eens zei: “Hoe minder we van de Geest in onze kerken hebben, hoe meer koeken en koffie we zullen nodig hebben om de boel draaiende te houden.”

Begrijp mij niet fout. Ik ben een man met een liefde voor structuur en orde. Maar structuren en plannen zijn als een glas. Ze zijn nodig. Maar wat nog veel belangrijker is, is wat je in het glas giet. Je kunt het mooiste glas ter wereld hebben, als er niets inzit of hetgeen erin zit slecht smaakt, heeft het glas zijn doel gemist. En nog iets: ik hou van Gods Woord, ik ben er dagelijks mee bezig. Het is de hoogste autoriteit in mijn leven en de zuivere waarheid die vrij maakt. Het is dus niet of-of. Het is en-en voor mij: Woord én Geest. Niet Woord of Geest. En Gods Geest zal je nooit van het Woord wegtrekken. Hij zal je liefde voor het Woord juist doen toenemen.

Gooi je aarzeling over bord

Ik ben opgegroeid in een broedergemeente. En ja, ik heb daar heel veel geleerd en ben voor zeer veel dingen dankbaar. Zij zijn mijn broers en zussen. Maar jammer genoeg hebben zij mij verteld dat Pinksterchristenen gevaarlijke mensen zijn. “Ik zou me beter van hen distantiëren en mij uitsluitend met het Woord bezighouden,” waarschuwden ze mij. Bij mij waren het deze uitspraken waardoor ik de Geest jarenlang in de wachtkamer liet zitten. Bij jou is het misschien een slechte ervaring of een trauma, of een vooroordeel. Of je beseft misschien niet dat een kind van God per definitie met de Geest zou moeten leven, zoals Paulus zei:

“Allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.” Romeinen 8:14-16, 9

Zonder de Geest van God zou je niet eens bij God behoren. Je zou Zijn kind niet zijn. Nu echter ben je Zijn kind door de Geest die je tot Gods kind gemaakt heeft. En dan is het volgens Paulus ook de normaalste zaak van de wereld dat je nu met diezelfde Geest leeft en je door Hem laat leiden.

Gooi dus je aarzelingen overboord en laat de Geest niet langer wachten. Hij is zo vriendelijk, geduldig, liefelijk, sterk, heilig en schoon. Hij is de Geest van God de Vader en van Christus de Zoon! Hieronder vind je een aantal dingen die de Bijbel verder over de Heilige Geest zegt (naast de dingen die ik reeds zei, zoals dat wij door de Geest geboren werden en met Hem verzegeld zijn):

 • Hij is Heer. (2 Korintiërs 3:16-18)
 • Hij is een persoon. Jezus spreekt van de Geest als “Hij” en “Hem.” De Heilige Geest spreekt, neemt beslissingen, heeft gevoelens, kan bedroefd worden en maakt deel uit van de Drie-eenheid. Daarmee is Hij ook evenzo God als God de Vader en God de Zoon God zijn. (Handelingen 13:2, Johannes 4:24, Efeziërs 4:30)
 • Hij is de leraar en de Geest van wijsheid, raad en openbaring. Hij onderwijst, overtuigt, leidt, openbaart en doet ons de Vader kennen. (Johannes 16:8, 14:26, 16:13, Efeziërs 1:17-18 en 1 Korintiërs 2:9-12)
 • Hij is de trooster en helper. (Johannes 16:7, Romeinen 8:26, Galaten 5:16 en 1 Johannes 4:4)
 • Hij is de Geest van kracht en zalving. (Lukas 24:49, Handelingen 1:8, 2 Timoteüs 1:7 en 1 Johannes 2:20)
 • De doop in de Geest (toerusting met kracht en gaven tot dienstbaarheid) is de belofte van de Vader die wij door geloof kunnen ontvangen, door Hem erom te vragen. (Galaten 3:13-14, Handelingen 1:4-5 en 8, Galaten 3:5, Johannes 7:38-39, Lucas 11:13)
 • We zijn de tempel van de Heilige Geest. (1 Korintiërs 6:19)
 • Wie God aanbidt, moet dit in waarheid én in de Geest doen. (Johannes 4:24)
 • God wil dat wij gemeenschap met de Geest hebben. (2 Korintiërs 13:13)
 • Gods koninkrijk is een koninkrijk van vreugde in de Heilige Geest. (Romeinen 14:17)
 • Gods koninkrijk is een koninkrijk van kracht die van de Heilige Geest komt. (1Korintiërs 4:20, 2 Timoteüs 1:7)
 • Gods liefde woont door de Geest in onze harten. (Romeinen 5:5)
 • God wil dat de vrucht van de Geest in ons leven groeit en dat de gaven van de Geest in ons leven werkzaam zijn. (Galaten 5:22, 1 Korintiërs 12:8-10)
 • We overwinnen het vlees door de Geest. (Romeinen 8:13, Galaten 5:16)
 • We kunnen niet door het vlees of werken wederom geboren worden, het is de Geest die doet leven. En het is ook de Geest die mensen overtuigt. (Johannes 6:63, Johannes 16:8)

Verder zien wij in de Bijbel een aantal symbolen die voor de Heilige Geest gebruikt worden en die ons veel over Zijn werking en karakter vertellen: de duif, water, regen, vuur, de wind en olie.

Ik denk dat het door deze opsomming duidelijk wordt dat wij onze aarzeling mogen overboord gooien. Een geestelijk leven zonder de Geest is Bijbels gezien namelijk onmogelijk. Meer nog: een leven zonder de Geest wordt een vleselijk leven genoemd, en zo een leven wil niemand van ons leiden! Open dus de zeilen voor Zijn wind en begin te varen!

Ontspan je

Misschien gaat het jou zoals mij in het verleden. Als ik dergelijke dingen las, kwam ik vaak in een kramp terecht. Ik dacht dat het allemaal direct moest gebeuren en dat ik onmiddellijk volmaakt door de Geest moest geleid worden. Maar dat is niet waar.

Je moet de Heilige Geest leren kennen, met Hem vertrouwd raken, leren Zijn stem te onderscheiden. Dit gebeurt niet van vandaag op morgen. Daar is tijd voor nodig. Veel tijd. We moeten slechte gewoontes afleren en nieuwe aanleren. Ons denken moet vernieuwd worden. Wonden moeten genezen, we hebben soms bevrijding nodig en we moeten meer en meer afhankelijk worden van Hem. Deze dingen hebben allemaal met relatie en heropvoeding te maken. En elke relatie die er is, moet groeien en hechter worden, en elke opvoeding kost tijd. Verder gaat het daarbij ook niet om het slaafs vervullen van een wet. God heeft ons vrijgemaakt van de wet—niet om vleselijk te leven, maar juist om in plaats van door de wet geleid te worden, door de Heilige Geest geleid te worden (die het Woord van God nooit zal tegenspreken, maar altijd zal bevestigen en openbaren en die altijd Jezus zal verheerlijken). Wat een verschil, en wat een genade!

Ontspan je dus in het besef dat God je de tijd gunt om hierin te groeien. Ik moet hierin ook nog zoveel leren dat het me zou beletten om deze overdenking te schrijven als ik erover nadenk. We zijn allen op weg. Niemand is perfect en niemand heeft alle kennis. Maar iedereen kan de Geest uitnodigen en tegen de Heer zeggen: “Hier ben ik. Werk in mij het willen en het volbrengen. Ik wil afhankelijk zijn van U.” Dat is het startschot van een wonderbaarlijk avontuur!

Hoe dan?

De vraag, hoe wij dit dan praktisch kunnen doen, dus hoe wij meer kunnen leren met de Geest te leven, kan ik met de dezelfde dingen beantwoorden, waarmee ik altijd op deze vraag antwoord: breng tijd door in gebed (niet enkel maar voorbede, maar praten met God en stil worden om te luisteren). Lees in het Woord en denk erover na en vraag de Geest, om Zijn licht erop te laten schijnen. Loof en prijs de Heer, want lofprijs opent de deuren van je hart voor Gods Geest (Efeziërs 5:18-19). En wees trouw in je aanwezigheid in de gemeente en je deelteam of huiskring. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te sporen, te troosten, te bemoedigen, te onderwijzen en te vermanen. We hebben gemeenschap met andere christenen nodig, anders worden we rare mensen met rare ideeën.

Als je dit doet, en zeker dan als je Hem dagelijks uitnodigt, Hem alle ruimte geeft en je de tijd neemt om naar datgene te luisteren wat Hij tegen je wil zeggen, zal je op een ontspannen manier, en op een manier die natuurlijk en vertrouwd aanvoelt, leren wat de Geest wil, wat hem bevalt en wat Hem bedroeft. Je zult Zijn stem beter verstaan en meer in Zijn kracht dienen. De vrucht zal groeien en het leven zal meer lijken op hetgeen God voor ogen heeft: een boeiend, vurig, overvloedig, spannend en avontuurlijk leven in Zijn Koninkrijk, tot eer en glorie van Zijn naam. Een ondernemend leven, geleefd vanuit de rust, geleid door de Heilige Geest.

Ik wil afsluiten met de woorden van Paulus uit Galaten 5:25. Hij zegt:

“Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.”

Met andere woorden: als je een kind van God bent, laat je dan ook door de Geest leiden, want dat wil Hij doen, om je bestwil. Leef met Hem, heb gemeenschap met Hem en wees helemaal afhankelijk van Hem. Dan zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. En dan zal je niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest (Romeinen 7:6).

Laat Hem dus niet langer wachten. Zeg vandaag nog “welkom” tegen de Heilige Geest!

Amen


Christian Vey

Chris is getrouwd en heeft twee kinderen, Amilia en Nathan. Hij werkt voltijds voor de kerk en heeft een grote passie voor het Woord van God en de werking van de Heilige Geest. Chris komt oorspronkelijk uit Duitsland en is een grote fan van Bayern München. Hij kan genieten van een lekker etentje en een goede film. In Ichthus is Chris actief als dominee, oudste en bestuurslid.