Viewing entries tagged
Devy Meysmans

Beter voorkomen dan genezen

Beter voorkomen dan genezen

Gods woord staat vol met verhalen en richtlijnen om onze innerlijke mens te sterken. Vandaag wil ik even stil staan bij onderstaand vers:

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
— 1 Thessalonicenzen 5:16-18 NBG51

Dit is een duidelijk actieplan dat God ons geeft! 

Het is dus Gods wil voor ons leven, dat wij ons te allen tijde verblijden, bidden en danken onder alle omstandigheden. 

Onze natuurlijke, vleselijke mens reageert meestal anders:

 • Verblijdt zich meestal als alles goed gaat. 
 • Bidt meestal sporadisch en vooral als we iets nodig hebben. 
 • Dankt maar als er iets gegeven wordt. 

We verblijden, bidden en danken als ons gevoel daarbij goed zit en als alles meezit. We leven soms in omstandigheden waar we ons liever niet verblijden en danken. Dit is hoe wij mensen nu eenmaal in elkaar zitten. Maar hoe ziet God dit? Het mag duidelijk zijn dat God iedereen die tot Hem komt oproept tot dit actieplan. Er wordt hier geen rekening gehouden met je afkomst, ervaring, gevoel en/of omstandigheden. Het gaat radicaal in tegen het vlees van de mens en het spoort je aan om tegen je gevoelens, ervaringen en omstandigheden in te gaan, door de Heilige Geest die ons gegeven is. 

Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt.
— Galaten 5:17 HTB

Wat gebeurt er met je leven als je deze dingen gaat toepassen? 

Als we ons elke dag verblijden, dan creëren we een positieve geest! Een positieve geest is actief en alert en zorgt ervoor dat we niet in negatieve valkuilen lopen. Als we ons verblijden over de kleine dingen des leven, dan groeit ons geestelijk vermogen! Het zorgt ervoor dat ons hart vrij blijft van bitterheid en teleurstelling. Je verblijden is een levenshouding, het is niet iets dat we van nature mee krijgen, we moeten dit aanleren. We moeten de vreugde van ons hart kunnen uiten via onze mond, op die manier hebben we een perfect kanaal! 

Als we elke dag bidden tot de Heer onder alle omstandigheden, dan komt er een relatie tot stand. De Heilige Geest die in jou is zal “online” verbonden staan met jouw geest, de Heilige Geest zal jouw geest, ziel en lichaam leiden, sturen, vermanen, Gods Woord openbaren en troosten wanneer nodig. God wil jou niet laten zoals je bent, Hij wil je vernieuwen en verfrissen. Hij wil je nieuwe dingen leren en jou Zijn Woord bekend maken. Dus als je in relatie staat, in gebed en je blijft bidden in volharding dan zal God jou Zijn wegen bekend maken, Hij zal je bemoedigen om op Zijn weg te blijven wandelen. God zal jou als een kind bij de hand nemen, en je leren wat geloven en vertrouwen is. Hij zal je opvoeden en sterk maken opdat het je goed zal gaan! Als we elke dag danken onder alle omstandigheden, dan vergroten we het geloof in ons binnenste. 

Er ligt een bron van onuitputtelijke vreugde verborgen in het dankgebed. Van danken word je gelukkig! Het werkt als een antidepressivum—doch niet tijdelijk maar constant! Vandaar dat God ons ook oproept om te allen tijde te danken! Als je getraind bent in het danken, dan kom je sterker te staan in moeilijke omstandigheden. Ik heb mezelf de laatste jaren getraind in het voortdurend danken onder alle omstandigheden en ik kan zeggen dat dit een enorme boost geeft aan mijn levensvreugde! De omstandigheden veranderen daarom niet altijd, maar ik ga anders om met de omstandigheden. De omstandigheden overvallen me niet meer, maar ik ga de omstandigheden tegemoet! Als je veel dankt, heeft dit gevolgen voor je geest, ziel en lichaam! De ‘return’ kracht die je ontvangt uit het dankgebed is zo sterk dat het je hele wezen verandert. 

Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus.
— Efeziërs 5:20 HTB

Geestelijke vitaminen

De titel van deze overdenking heb ik ‘Beter voorkomen dan genezen' genoemd. Dit heb ik zo gedaan denkende aan drie 'geestelijke vitaminen’ die we dagelijks kunnen innemen: 

 • Vitamine V: verblijdt u te allen tijde. 
 • Vitamine B: bid zonder ophouden. 
 • Vitamine D: dank onder alles. 

Als we leren ons deze verborgen schatten eigen te maken, dan zal ons denken van dag tot dag vernieuwd worden. We zullen geestelijke weerstand opbouwen. Het is zoals in de sport: als je traint, word je scherper en beter. Je geneest en recupereert sneller doorat je je lichaam tuchtigt en herhaaldelijk dezelfde oefeningen laat uitvoeren. Zo is het ook voor de Geest, ziel en lichaam. Het is goed te leven in discipline! God wil van ons een sterk leger maken. Hij heeft ons een geest van kracht gegeven en niet van lafhartigheid, dus laat ons dan ook in die discipline leven. Laten we ons deze vitaminen niet roven! Als God ons deze dingen aanreikt, dan is het altijd de bedoeling dat we er beter van worden. 

Daarnaast heb ik nog een groter geneesmiddel gevonden in de Bijbel. Het geneest enorm veel ziektes en zwaktes! Het is zo verfrissend en het beschermt je zo sterk. Het bevrijdt je van zoveel angsten, twijfels en ongeloof. Het is echt een wondermiddel. Als je die vitamine niet inneemt, dan hebben de andere vitamines ook een mindere werking. Dus het is echt wel de top van de geestelijke vitamines. Ik ga jullie niet langer in spanning houden: we spreken over vitamine G van gehoorzaamheid! Mensen, als God ons tot iets oproept in Zijn woord is dit altijd tot onze eigen bestwil. Stop met zelf te analyseren, stop met twijfelen, vertrouw niet op je eigen inzichten, stop met je ervaringen in plaats van Gods Woord te plaatsen, stop met zoeken, stop met rebelleren en stop met proberen God in jouw wereld in te passen. Gehoorzaam God en doe wat Hij van jou vraagt, wees niet onverschillig maar wees gewillig om God te gehoorzamen! 

God weet beter wat goed is voor ons dan dat wij dit denken te weten over onszelf! God heeft ons gemaakt, Hij weet wat we nodig hebben en wanneer we het nodig hebben. Vertrouw op God met je ganse hart, en Hij zal je alles geven wat je nodig hebt om stand te houden in alle omstandigheden in elk seizoen in je leven. Elk seizoen brengt nieuwe valkuilen en nieuwe overwinningen. Maar wij, Gods kinderen, zijn MEER dan overwinnaars! 

Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg. Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen, berg ze weg, diep in je hart. Want zij geven leven aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam.
— Spreuken 4:20-22 HTB

Dit vers begint met, luister naar mij, stel je open voor wat ik zeg. We kunnen dit vertalen als: gehoorzaam mij … 

Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen, bewaar ze in je hart. Want ze geven LEVEN en werken als een MEDICIJN! Dus beter voorkomen dan genezen! 

Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven.’
— Galaten 5:16 HTB 

Hoe beginnen we eraan?

Hoe moeten we ons verblijden, bidden en danken? Tel je zegeningen en dank ervoor. Blijft dit zo doen en je zult meer gezegend worden waardoor je terug meer kan danken. Geloof het of niet maar het één versterkt het andere! Maak een lijstje op met dankpunten en proclameer die in je gebed. 

Mijn persoonlijk gebed bestaat uit 80% danken en uit 20% specifieke vragen. Dit is dan ook een gelovig gebed, waar ik veel verhoor op krijg. Ik leg even uit wat ik hiermee bedoel. We bidden vaak als volgt: God wilt U mij zegenen vandaag? Wilt U mij beschermen vandaag? Wilt U mijn zonden vergeven? Wil U zich aan mij openbaren? Wilt U mij leiden? Wilt U mij aanraken? Wilt U uw liefde openbaren? Door al die vraagtekens naar de Heer op te zenden, uiten we ons ongeloof. Want we vragen vaak iets aan onze Vader waarin Hij al heeft voorzien. Ja, God wil ons zegenen, want Hij heeft ons al gezegend met tal van zegeningen. Ja, God wil ons beschermen, want er staat geschreven: De Here is mijn herder, mij ontbreekt niks. Ja, God wil onze zonden vergeven, want Jezus heeft reeds onze zonden vergeven. Ja, God wil ons Zijn liefde openbaren, want Zijn woord is zijn liefdesbrief aan ons. 

Willen we bidden uit geloof dan doen we die vraagtekens weg en buigen we ze als volgt om: 

 • Dank u Vader dat U mij vandaag zult zegenen met alle zegeningen die U voor mij klaar liggen hebt. 
 • Dank u Vader dat U mij vandaag zult beschermen en behoeden. 
 • Dank u Vader dat U mij vandaag mijn zonden opnieuw zult vergeven, dank U dat ik ze mag belijden. 
 • Dank u Vader dat Uw liefde vandaag weer mijn deel zal zijn en mijn zwakheden tegemoet komt. 
 • Waar je voor dankt, is wat je gelooft. Wat je gelooft, is wat je overkomt. 

Als je zo begint te danken dan zal je automatisch jezelf kunnen verblijden, want je gebeden zullen verhoord worden! Als we reeds danken voor wat we gekregen hebben gaan we dit ook zo gaan ontvangen—zo simpel is het! 

Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Maar als u twijfelt of meer vraagtekens uitbid dan geloof, dan zult u niks ontvangen. 
— Marcus 11:24 HTB 
Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden.
— Jakobus 1:6-8 HTB 

Tot slot 

De Heer heeft mij soms “nu momentjes“. Dan dank ik voor het “nu moment” dat ik hier op dit ogenblik mag genieten van zijn schepping bijvoorbeeld. Elk “nu moment” komt nooit meer terug. Dus ik koester elk moment dat ik van de Here gekregen heb. We jagen soms dingen na, en denken dat we pas gelukkig of blij gaan zijn wanneer we iets bereikt hebben, maar dit is niet waar. We kunnen elk moment van de dag een “nu moment” inlassen, waar we ook zijn. Geniet van gezin, kinderen en vrienden. Geniet nu, want morgen is het “nu moment” weg. Gelukkig zijn er dan wel weer nieuwe “nu momenten”.

Danken heeft mijn leven veranderd, mijn gebeden doen verhoren en mijn vreugde doen verhogen! Het geeft mij vertrouwen en geloof geschonken waardoor ik nu met een blijmoedig hart kan zeggen: De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niks! Ik zal jullie inspireren met enkele gedachten hoe ik persoonlijk dank:

 • Dank U Vader dat U mijn Herder bent en dat mij niks ontbreekt. 
 • Dank U Vader dat ik reeds genezen ben en mijn zonden bedekt zijn door het bloed van Jezus. 
 • Dank U Vader dat ik U al mijn ondernemingen bekend mag maken en dat U mijn woorden aanhoort. 
 • Dank U Vader dat ik gelukkig ben en uw liefde mag leren kennen en beleven. 
 • Dank U Vader dat ik mij in geen ding bezorgd hoef te maken, want U waakt over mij. 
 • Dank U Vader dat mijn kinderen gezond en gezegend zijn. 
 • Dank U Vader dat ik U ken, want U bent mijn wijsheid, inzicht en verstand, ik heb aan niets gebrek. 
 • Dank U Vader dat U mij elke dag inspireert en leert, zodat ik uw Woord recht mag kennen en spreken. 
 • Dank U Vader dat U een ondernemende Vader bent en mijn denken van dag tot dag verandert. 
 • Dank U Vader dat de kracht van de Heilige Geest in mij woont, waardoor ik sterk mag staan in U. 
 • Dank U Vader dat ik de energie mag hebben om veel zaken te verwezenlijken. 
 • Dank U Vader dat ik uw blijdschap en vrede mag bezitten, het is een medicijn voor mijn wezen. 
 • Dank U Vader dat U een huis bouwt voor mij in de hemel, en dat ik hoop heb! 
 • Dank U Vader dat U mij uit de put hebt getrokken en mij hebt gerechtvaardigd, met U kan ik alles aan! 
 • Dank U Vader dat ik een hoofd ben en geen staart. 
 • Dank U Vader dat ik een erfgenaam ben en een kind ben geworden van U! 
 • Dank U Vader dat U mijn zwakheden tegemoet zult komen vandaag. 
 • Dank U Vader dat ik de wereld mag ontdekken en alles wat U gemaakt hebt! 
 • Dank U Vader dat U mij nieuw leven hebt gegeven! 
 • Dank U Vader dat ik U mag gehoorzamen en volgen, want het is mij een plezier! 
 • … 

Wat denk je dat dit gebed uitwerkt in mijn leven? Ja hoor, een levende relatie met God van blijdschap en vrede—overal te allen tijde. Begrijp ik alles daardoor? Neen, God heeft nergens gevraagd in de Bijbel om alles te proberen te begrijpen, Hij heeft gevraagd om voor alles te danken en te bidden. 

Danken = geloven = ontvangen! 
Twijfelen= ongeloof = leegte.


Let's go!

Let's go!

 

Nu wij onder de genade zijn gekomen, ligt er een uitdaging voor ons klaar! De genade is ons niet enkel gegeven om die nu en dan eens op zondag te herdenken; de genade is ons gegeven om ermee aan de slag te gaan. De genade herstelt onze innerlijke gebroken mens en maakt onze beenderen terug sterk om te kunnen uitstappen. De genade maakt van ons—verloren mensen—nieuwe mensen met een nieuwe identiteit en autoriteit! We zijn mede-erfgenamen geworden van Christus die nu door zijn Geest in ons woont! Door die Geest die in ons woont zijn we ondergedompeld in tal van zegeningen en talenten!

Wij herdenken vaak wat Jezus voor ons heeft gedaan; maar ik hoop dat Jezus zich later ook kan herdenken wat wij voor Hem hebben gedaan van uit zijn volbrachte werk! Het is namelijk Gods wil dat wij allemaal rendabel en succesvol omgaan met de talenten dat hij ons gegeven heeft. God heeft geen half werk geleverd toen Hij zijn Zoon zond naar deze wereld. Nee, hij heeft alles gegeven om ons zijn liefde te tonen. Laat ons dan ook alles inzetten om hem te dienen.

Wie veel zaait, zal veel oogsten. Wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Laten we ons menselijk bekrompen gedrag aanpassen aan onze nieuwe identiteit en veel zaaien. God wil ons niet beperken. Enkel wij kunnen onszelf beperken. Jezus zegt dat alles mogelijk is voor diegenen die geloven, dus laat ons alles doen in geloof en leven uit overvloedige genade.

Hoe leven we uit overvloedige genade?

Heel simpel, wij beleven een echt geloof als we leven uit en in relatie met onze Vader! We dienen God niet enkel te zoeken in onze gebeden of stille tijd. We mogen God ook zoeken, dienen en danken in onze vrije tijd, hobby’s, gezin, relatie, in verdriet en overwinningen, vriendschappen, belevingen, uitdagingen, ons werk, emoties, blijdschap, vreugde, energie en talenten. We moeten onder het Woord komen om te weten wie we zijn in Christus, maar we moeten vooral zijn Woord levend laten worden in ons eigen leven door het toe te passen! Gods Woord lezen is kennis opdoen; Gods Woord toepassen en beleven is het ware leven! God is een levende God die relatie met ons wil in elk segment van ons leven! God heeft ons niet voor niets gezegend met vele zegeningen en talenten. God gelooft alvast in ons; geloven wij al in een ondernemende Vader? Onze Vader is een  vader die ons denken van dag tot dag wil vernieuwen. Hij daagt ons uit om veel vrucht te dragen en om alles in dankbaarheid aan te nemen, ondanks de omstandigheden. Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven.

Voorbeeld van David

De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niks”, zei David in Psalm 23. “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad”, voegde hij er aan toe. David was een man die God betrok in al zijn wegen, emoties, overwinningen en verdriet. David danste uit vreugde en liefde voor de Heer, hij had geen geheimen en begreep dat God alles was wat hij nodig had! Zo riep David uit: “Wie is toch deze onbesneden Filistijn (Goliath), dat hij de slagorden van de levende God tart?” (1 Samuël 17:26)

David vreesde de reus niet, terwijl het Israëlische leger op de vlucht sloeg! Waarom was David niet bevreesd? Omdat hij wist dat zijn Vader een levende God was waar hij kon op rekenen. David had eerder al gevochten met een beer en een leeuw die het op zijn schapen gemunt hadden; ook daar had David vertrouwen opgedaan in de relatie met God. David viel in overspel en had een bewogen leven en toch zei God van David: David is een man naar mijn hart! Wat een voorbeeld van een levende relatie! De liefde drijft hier boven! God houdt ook op die manier van jou en mij, God is een actieve en levende God die in relatie wil leven met ons.

 
God is een God van overvloed! Wie in de Here blijven en in Hem leven, hebben een enorm groeipotentieel!
 

In onze dagelijkse praktijk

Wees dankbaar met wat je hebt, maar werp je blik vooruit; maak de Here je ondernemingen bekend.

Stop met twijfelen, je bent gemaakt als overwinnaar, leef dan ook als overwinnaar. Denk niet gering over jezelf, want je Hemelse Vader heeft jou uitgekozen om zijn werk te doen. Laat je voeden met het goede. Leef en word niet geleefd. Kies en word niet gekozen! Leef niet enkel in het verleden of in de toekomst, leef vandaag! De keuze die je vandaag maakt is de verandering die je morgen zult ervaren. Doe wat je zegt, en zeg wat je zult doen! Maak jezelf niks wijs. Stop met praten om te praten, handel naar je praten. Benut alles wat God jou heeft gegeven en verspil de waarde daar niet van. Wees een ambassadeur en geen profiteur van Gods koninkrijk. Denk niet dat God je niet wil of kan zegenen. Heeft God niet voldoende water gemaakt voor alle vissen? Zijn er weinig bomen gemaakt om de vogels in te nestelen? Is er te weinig gras voor het vee? Zijn er te weinig zegeningen voor ons als erfgenamen? Neen, God is overvloedig in al zijn werk!

Na elke level komt een nieuwe level. God is ondernemend en wil op stap met ons.

In Johannes 15:8 lezen we: “Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn.” En iedere rank die vrucht draagt snoeit hij. Waarom? Omdat het dan genoeg is geweest? Neen, omdat hij nog meer vrucht mag dragen! God is een God van overvloed! Wie in de Here blijven en in Hem leven, hebben een enorm groeipotentieel! Wees te allen tijde nederig voor de Here, maar verwar dit woord niet met neerslachtigheid! Neem, eet, drink het levend woord en groei in wijsheid, inzicht, kracht en liefde. Spreek het goede uit, blijf de Here overvloedig danken, doe de wapenuitrusting Gods aan en je zal blijven staan op de rots—het geloofsfundament!

Alles is volbracht, dus let's go

Tot slot

Er is altijd een principe van actie-reactie in Gods Koninkrijk: wie zoekt die vindt, wie klopt zal opgedaan worden, wie bidt zal ontvangen, geef en u zal gegeven worden en hij zal in overvloed hebben. Met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. Ik hoop dat we het potentieel hiervan gaan inzien en gaan gebruiken voor het welzijn van anderen en onszelf. Het koninkrijk van God bestaat uit dienen en groeien! Mensen die ten dienste staan in zijn koninkrijk, zijn gezegende mensen! God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt teveel van je om je te laten zoals je bent. Hij wil je voortdurend toerusten en sterker maken. Laat ons ingaan op de uitnodiging die de Here ons gegeven heeft en waarlijk leven! God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid! (2 Tim. 1:7-8)

Onze Vader heeft nog veel vacatures open staan, maar soms zijn er weinig mensen die zich aanbieden. Laten we daar verandering in brengen!