Als wedergeboren christenen, vallen wij niet meer onder aardse principes, maar onder hemelse voorschriften. Ons denken wordt voortdurend vernieuwd totdat onze nieuwe identiteit geïntegreerd is in ons bestaan. Een prachtig levensproces waarvoor we enkel onze Vader kunnen danken. In deze overdenking gaan we leren hoe we aan deze nieuwe identiteit geraken en welk proces eraan vooraf gaat.

 
Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.
— 2 Korinthiërs 4:16 NBG51
 

Het vernieuwingsproces bestaat uit verschillende fases en seizoenen in ons leven. We worden als kinderen opnieuw groot gebracht in ons geestelijk bestaan. Elke nieuwe ontdekking of openbaring die we ontvangen is ons gegeven tot onze geestelijke groei! We worden gekneed en opnieuw gevormd—want we zijn als klei in de hand van de pottenbakker.

Alvorens God dit werk in ons kan bewerken, moeten we bewust worden van het feit dat God beter weet wat er goed is voor jouw leven, dan dat jij dit weet voor jezelf. Eens je dit hebt begrepen ben je werkbare klei geworden voor de Vader en klaar om goddelijk getransformeerd te worden.

We moeten daarbij ook onze eerste vleselijke (natuurlijke) identiteit willen loslaten, om zo hervormd te worden. We moeten bepaalde zaken opruimen, belijden, erkennen en er ons willen van bekeren voor we klaar zijn om ons te laten hervormen. Naarmate dat je kunt loslaten, naar die mate kun je vernieuwd worden.

 
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
— Romeinen 12:2 NBG51
 

We moeten geloven dat God voor elk van ons een MASTERPLAN heeft. We zijn allen UNIEK gemaakt, elk met zijn talenten en gaven, maar die kunnen enkel groeien als we ons overgeven aan God en ons willen bekeren van onze eerste vleselijke identiteit. Bepaalde denkpatronen waarin we zijn opgegroeid, moeten afgebroken worden om te kunnen doorgroeien in de nieuwe identiteit die we ontvangen hebben door de genade.

Ik wil jullie meenemen in een simpel leerproces, waarbij we eens dieper gaan kijken naar het geestelijk proces die in elk van ons bezig is. Door dit leerproces zul je jezelf geestelijk kunnen positioneren en acties kunnen ondernemen waar nodig.

Hieronder het leerproces dat ons zal laten verdiepen in de geestelijke stappen:

 1. Weten (kennis)

 2. Inzien

 3. Toepassen

 4. Integreren

Alles wat we ontvangen door het Woord komt bij ons binnen in het verstand waardoor we gaan weten. We hebben kennis genomen van …

Het is niet omdat we iets weten dat we het ook ervaren of vertrouwen! Zo weten veel christenen dat God liefde is, maar ze kunnen het niet begrijpen en/of grijpen. Wetenschappers kunnen prachtige dingen ontdekken, maar zolang ze de eer van hun ontdekking bij hunzelf leggen is er geen inzicht die hun harten aanraakt. Veel christenen weten dat ze moeten vergeven, maar doen het niet van harte omdat ze niet inzien waarom ze dit zouden moeten doen. Veel geestelijke principes die in het Woord staan, moeten begrepen kunnen worden met het verstand maar ook met het hart. Maar ons hart heeft geen verstand, dus moeten we beroep doen op wat God ons heeft gegeven: de Heilige Geest.

Wij als nieuwe, wedergeboren christenen moeten het niet enkel doen met ons verstand. We hebben de Heilige Geest (HG) ontvangen die ons leidt en stuurt en daarbij wijsheid en inzicht geeft in alles!

De HG zorgt ervoor dat wat we weten we ook gaan inzien! De HG laat wat we weten in ons hoofd zakken naar ons hart, waardoor we bepaalde zaken gaan begrijpen met ons hart! Dit onderstreept nog eens hoe belangrijk het is om de doop in de Geest te ondergaan! Mensen die niet weten dat de HG bij hen is en zich niet laten leiden door de HG, gaan veel zaken nooit ten volle begrijpen op de wijze zoals bepaalde zaken geestelijk begrepen moeten worden. Dergelijke mensen kunnen jaren bidden zonder enig resultaat, omdat ze nooit hebben leren bidden in geest en in waarheid.

 
God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
— Johannes 4:24 NBG51
 
 1. Weten

 2. Inzien (HG)

 3. Toepassen

 4. Intergreren

Als wie iets weten en inzien door de HG dan wordt er geloof en passie opgewekt in ons hart. Het vuur wordt aangewakkerd en het fundament om te groeien is stabiel! Maar geloof zonder goede werken is op zich dood zegt Jacobus, waardoor je makkelijk de HG kunt doven in je leven en je terug in de fase van het “weten“ kan terechtkomen.

Als we het vuur willen blijven vasthouden van ons geloof en passie dan moeten we ondernemend zijn. Wij zijn ondernemend als we “toepassen” wat God van ons verlangt, elk naar zijn gave en talent.

 1. Weten

 2. Inzien

 3. Toepassen (actief gehoorzamen en uitvoeren)

 4. Intergreren

Eens we weten, inzien en gaan toepassen, dan is het een zekerheid dat je nieuwe identiteit een feit is geworden!

 1. Weten

 2. Inzien

 3. Toepassen

 4. Integreren (nieuwe identiteit)

Dus bij alles wat we leren, moeten we dus bewust worden van het feit dat we niet enkel op ons verstand moeten rekenen.

 
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad;
— Spreuken 3:5-7 NBG51
 

We dienen te weten dat de HG onze helper, leidsman, trooster en bemoediger is, die ons alles ingeeft! Wat een geschenk!

 
Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
— Efeziërs 3:14-19 NBG51
 

We moeten ook goed weten dat geloof zonder goede werken dood is en niets oplevert. Als je op een fiets zit en je draait met je benen de pedalen niet rond, dan val je om!

 
Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?
— Jakobus 2:14 NBG51
 

Eens je de leerprocessen begrijpt en omarmt in geloof en liefde, dan kan God jou volledig gebruiken en gaan vernieuwen in en door alles! Dankzij het offer van Jezus is het mogelijk geworden dat wij tot de Vader kunnen groeien! Als jij gelooft met je hart en actief daarmee aan de slag gaat, dan zijn alle dingen mogelijk.

Picture1.png

Wat is er nu veranderd na die transformaties die doordrongen zijn tot mijn ziel en hart?

Ja, mijn eigen eerste identiteit heb ik aan het kruis genageld, ik ben een volgeling van Jezus geworden, in volle bewustzijn (weten, inzien, toepassen). Ik ben gezegend met alle zegeningen en beloftes. Wow!

 
Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
— Efeziërs 1:3 NBG51
 

Ik ben niet langer enkel Devy Meysmans, de zoon van mijn aardse vader. Ik ben Devy Meysmans, een kind van de hemelse Vader, opgegroeid aan de hand van de beste leermeester die er is. Ik ben geliefd en erkend door de Vader! Ik ben een erfgenaam geworden van de Vader. Ik ben gered en de Here maakt voor mij een huis in de hemel! Ik ben MEER dan een overwinnaar geworden in Hem! Al mijn haren (wat nog rest) zijn bij mijn vader geteld. Ik kan vrij tot Hem naderen in gebed! Alles wat ik onderneem, lukt mij, want de Here is mijn Herder en mij ontbreekt niks! Ik mag leren en fouten maken, de Here vergeeft al mijn overtredingen! Ik mag mij elke dag verheugen in Hem, want de vreugde des Heren is mijn KRACHT geworden! Ik mag geloven en vertrouwen dat de Here mij door elke storm leidten alles laat meewerken ten goede van mijn groei en vertrouwen in Hem. Ja, ik ben RIJK geworden in hem, rijker dan al het goud en zilver samen! Ik moet mij niet laten beperken, de Here heeft grote plannen! Ik ben een hoofd en geen staart. Mijn geest van lafhartigheid is ingeruild voor een geest van KRACHT. Ik mag de Here al mijn ondernemingen bekend maken, de Here maakt mijn paden recht. De Here is mijn vriend geworden, want ik ben niet langer een onwetende slaaf.

Ik mag uit mijn nieuwe identiteit in autoriteit gaan praten en handelen! Ik mag oogsten wat ik zaai! Ik mag tijdens moeilijke periodes weten dat de zon boven de wolken nog steeds schijnt. God is er altijd—ik ben voor altijd geestelijk ONLINE verbonden met mijn Vader.

Mijn rijkdom is gelijk aan het vermogen waarmee ik geef in tijd, liefde, geduld, zachtmoedigheid, geld, wijsheid, bewogenheid, ondernemendheid, geloof en dankbaarheid.

Voor de grondlegging van de wereld ben ik gekozen om te begrijpen wat ik nu weet.

Het doel van mijn leven is zichtbaar geworden door de genade.

Ik ben verzadigd geworden in Zijn rust en liefde, ik moet mij GEEN zorgen meer maken over morgen.

Ik kan te alle tijde beroep doen op Zijn aanwezigheid in mij, God is dichtbij en niet veraf.

Ik mag bidden in geloof en ontvangen in dankbaarheid!

Ik mag de geestelijke wapenuitrusting aandoen en actief verder gaan op de weg die voor mij bereid is. De Here is mijn leven geworden, en zonder Hem had ik nooit echt geleefd.

Ik mag mijn dankzegging laten overstromen zodat mijn omgeving nat mag worden van Zijn zegen!

Ik mag te alle tijde dansen, springen en juichen voor mijn Heer, want ik ben opnieuw levend geworden! Het rendement van mijn geluk is te wijten aan mijn dankbaarheidsfactor en niet aan mijn vermogenfactor. Ik mag nederig worden zodat God mij kan verhogen!

Ik mag gehoorzamen—wat een geneesmiddel voor mijn leven.

Ik mag doorbreken en volharden in gebed, de Here ziet mij als een overwinnaar!

Mijn focus ligt niet langer op wat mensen over mij zeggen, maar op wat God over mij zegt! Ik mag mijn geest, ziel en lichaam oprichten en in die rijkelijke zegen leven!

Daarom breek ik met …

 • Dus ik breek met eigen verzinselen, ik breek met ongehoorzaamheid.

 • Ik weiger enkel mijn eigen verstand te volgen, ik luister voortaan naar HG die in mij woont.

 • Neerslachtigheid werp ik buiten en ik verwelkom nederigheid en dankbaarheid.

 • Ik breek met ongeloof en passiviteit. Ik sta op en wandel waardig mijn nieuwe identiteit.

 • Ik breek met zelfbeklag. Ik ben een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan.

 • Ik leef niet langer in het verleden, mijn focus ligt in de tegenwoordige tijd van God.

 • Ik stop met betweterij, want mijn verstand is beperkt en Gods Geest is onbeperkt en eeuwig.

 • Ik loop niet langer gebukt in de vergrijzing, ik loop recht en vernieuwd.

 • Ik bid God niet langer voor zaken dat Hij al gegeven heeft, ik dank er reeds voor,

 • Ik laat me niet beperken door wat ik zie, ik laat me groeien door mijn innerlijke kracht.

 • Ik breek met gierigheid, jaloersheid en schijnheiligheid, ik ben vernieuwd!

 • Ik leef niet langer door eigen krachten, ik leef hoofdzakelijk door Zijn kracht.

 • Ik breek met de schaamte, God is mijn herder en iedereen mag dit weten.

 • Ik breek met onbeleden zonden, ik kom uit met al mijn zwaktes, want de Here zal ze ombuigen naar sterktes. Ik geef de eer van mijn werken niet langer naar mezelf, maar aan God.

 • Ik weet dat Hij leeft in mij, dus ik laat geen andere afgoden meer binnen in mijn geest.

 • Ik verwerp alles wat God verwerpt, ik laat mij door niks binden, enkel door de liefde van God.