Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Ga verder

Gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Ichthus Kerk. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Ichthus Kerk.

Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf of vzw voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Ichthus Kerk deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Ichthus Kerk enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Ichthus Kerk kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.


Privacy

Ichthus Kerk neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de toepasselijke Europese wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, die sedert 25 mei 2018 van kracht is, en de daarbij aansluitende Belgische wet- en regelgeving die van dracht is sedert 5 september 2018. Bij een bezoek aan onze website zamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens in: naam, voornaam en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Ichthus Kerk, Brugsesteenweg 259, 8500 Kortrijk, om deze te gebruiken voor administratie of contactering. Zij worden nooit doorgegeven aan derden noch voor andere doeleinden dan deze hier vermeld.

Ichthus Kerk kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de gelegenheid te bieden uw deelname te weigeren. De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na aanvraag.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ichthus Kerk verzamelt ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken. Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals uw taalkeuze om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde keuze moet maken.

Ichthus Kerk heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.

Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met Ichthus Kerk.


Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Ichthus Kerk. Elk bezoek aan de websites van Ichthus Kerk is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Aansprakelijkheid

Ichthus Kerk streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker.

Ichthus Kerk geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites.

Ichthus Kerk is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.